Aktuality - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuality

 
Úřední hodiny v období letních prázdnin
 
 
Úřední hodiny během letních prázdnin v základní škole
 
Červenec
 
1.7.  2021 od 8,00 h do 12,00 h
 
7.7.  2021 od 8,00 h do 12,00 h
 
 
Srpen
 
18.8. 2021 od 8,00 h do 12,00 h
 
25.8. 2021 od 8,00 h do 12,00 h
 
 
V jinou dobu vždy po domluvě na kontaktním emailu zs@zsloukovec.cz !
 
 
 
Vážení rodiče, milí žáci,
 
dle aktuálních informací MŠMT se od pondělí 12.4.2021 mohou do školy k prezenční formě výuky vrátit žáci málotřídních škol.
 
Od pondělí 12.4. je povinností školy testování.
 
Zaměstnanci i žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy (= neinvazivní testování = začátek nosu, bezbolestné) 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek).
 
Testování bude probíhat v tělocvičně školy.
 
 
·         V případě testování 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).
 
 
·         Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 
 
·         Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 
 
·         Žák  nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě, žák, student nebo zaměstnanec školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 
 
·         V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný izolován od ostatních osob do izolační místnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupce a žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 
 
·         V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).
 
·         Před prvním testováním je třeba Vaše děti seznámit s průběhem testu. Proto na našich stránkách najdete instruktážní video a návod.
 
 
Proces samoodběru
 
— Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.
 
— Dohlížející osoby mají k dispozici jednorázové rukavice.
 
— Během testování je vhodné zajistit větrání.
 
 
Průběh testování dodanými AG testy:
 
a) LEPU test:
 
1. Před testováním si každý testovaný vydezinfikuje ruce.
 
2. Dohlížející osoba informuje testované o průběhu odběru.
 
3. Každý testovaný obdrží jednu testovací sadu a rozbalí a připraví všechny komponenty.
 
4. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 
— Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 
— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 
 
5. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu: — otevírá vyhodnocovací kartu,
 
— vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A),
 
— odstraňuje lepicí proužek,
 
— dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám),
 
— otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 
 
6. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.
 
 
b) Singclean:
 
4. Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
 
5. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 
— Zasuňte tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko. Přejeďte jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu. Tento postup opakujte stejným tamponem i u druhé nosní dírky.
 
— Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
 
— Vložte tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem
 
— a otočte jej asi 10x.
 
— Zatlačte hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté nechte stát asi 1 minutu.
 
— Stiskněte prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny.
 
— Nainstalujte kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavřete a nechte znovu 1 minutu stát.
 
— Vezměte připravenou testovací kazetu, nakapejte 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 
— Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut. Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.
 
6. Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 
7. Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.
 
8. Výsledek testu zaznamená dohlížející osoba do seznamu testovaných.
 
9. Vyhodnocení testu:
 
— Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Dítěti/žákovi/studentovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak -viz “Výsledky a následní kroky“).
 
— Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy, je-li žák či student zletilý nebo má-li nezletilý žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout.
 
— Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 
 
Děkuji Vám všem za spolupráci
 
Mgr. Lenka Kolocová, ředitelka školy
Oznámení o zrušení telefonních čísel pevné linky
Od března 2021 jsou zrušeny tel. čísla pevných linek školy. Kontaktovat nás můžete na emailu zs@zsloukovec.cz nebo na tel. číslech
+420 739 454 936 - Základní škola
+420 731 411 548 - Mateřská škola - jídelna

Vážení rodiče,
na základě nepříznivé epidemiologické situace vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č.200, ze kterého vyplývá, že mateřské školy budou po dobu od 1.3.2021 do 21.3.2021 UZAVŘENY
Školné za tento měsíc bude upraveno a dodatečně poukázáno na váš účet po ukončení tohoto opatření.
Pro děti s povinnou předškolní docházkou bude probíhat distanční výuka prostřednictvím e-mailů a předem domluvených Meetingů

Rozvrh distační výuky ZŠ
Denně
5. ročník 7.30 - 9.00
4. ročník 9.00 - 10.30
3. ročník 10.30 - 12.00
1. a 2. ročník po domluvě s rodiči
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021 (v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 23. 12. 2020)
Výuka 1. a 2. třídy
-          organizace prezenční výuky bude v nezměněném režimu (stejná jako před vánočními prázdninami)
-          nebude vyučován zpěv a tělesná výchova
-          žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
-          podle možnosti bude během pobytu žáků ve škole zařazován pobyt na čerstvém vzduchu
-          probíhat bude pravidelné větrání učeben (prosíme rodiče, aby přizpůsobili oblečení
          žáků – svetr nebo mikina s sebou)
Školní družina
-         dle běžných provozních hodin
-         ráno od 6,30 hod
-         odpoledne do 15,30 hod
Mgr. Lenka Kolocová
Vážení přátelé školy,
první pololetí školního roku 2020/2021 je za námi a já bych se chtěla ohlédnout za uplynulým obdobím. Musím říci, že bylo pro nás všechny náročné.                                                             Od poloviny října byl opět zaveden distanční způsob vzdělávání, který jsme si vyzkoušeli již na jaře. Po zkušenostech z jara jsme však byli připraveni a v rámci svých možností nastavili systém distančního vzdělávání tak, aby si žáci udrželi dobrou školní kondici a aby jejich vzdělávání nestagnovalo.                                                                                               Rodičům jsme nabídli pomoc s technickým zabezpečením, včetně zapůjčení techniky. Máme k dispozici deset notebooků a všechny jsme půjčili.                                                            Stejně jako na jaře i nyní všichni žáci a jejich rodiče, prarodiče, sourozenci ke vzdělávání přistoupili velmi zodpovědně. Jen díky tomu jsme zvládli všechno učivo a do druhého pololetí jdeme bez nutnosti něco dohánět.                                                                                          Ráda bych na tomto místě ještě jednou poděkovala za skvělou spolupráci, podporu a trpělivost všem rodinám dětí.  A samozřejmě také dětem patří velká pochvala za mimořádné zapojení do distančního vzdělávání dětí.                                                                                 
Od prosince sice chodíme zase všichni do školy, ale s velkými omezeními. Obě třídy se nesetkávají a školní družina má omezený provoz. Všechny plánované školní i mimoškolní akce jsme museli zrušit. A to, že jsme celý den v rouškách, jen dokresluje naši náladu.         Ale dost stěžování. Přes všechny obtíže jsme dosáhli dobrých vzdělávacích výsledků a mnohé se daří. Na jaro máme připraveno mnoho projektů a akcí a tak nám držte palce, ať je můžeme realizovat. Stále pokračujeme v projektu Šablony II, díky kterému máme vybavené učebny ICT technikou a můžeme podpořit výuku pomocí projektových dní ve škole i mimo ni.
Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit. A není to jen z prostředků školy. Děkujeme všem sponzorům za darované nemalé částky v tomto roce. Z poskytnutých prostředků jsme obnovili vybavení tříd a celkově zlepšili prostředí, ve kterém se děti ve škole i školce vzdělávají. Z tohoto důvodu považujeme za potřebné zveřejnit jména dárců, protože je to jediná forma, jak se za Vaši pomoc odvděčit.
                                                               
Sponzoři:
Jiří Koťátko, autodoprava
Firma Steanbest s.r.o.
Firma HealthProtect a.s.
OÚ Koryta
OÚ Loukov
OÚ Chocnějovice
Na závěr ještě velké díky našemu zřizovateli Obci Loukovec za podporu v projektech, díky kterým jsme mohli v době distanční výuky půjčovat IT techniku a pokročili s obnovou naší školy. Těšíme se na další spolupráci v roce 2021, který bude neméně atraktivní v oblasti dotací a grantů a neméně přínosný pro všechny děti naší školy.
Za všechny zaměstnance školy  přeji všem klidné a pohodové svátky v kruhu svých blízkých a v novém roce hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Mgr. Lenka Kolocová
Vážení rodiče,
po dohodě a se souhlasem zřizovatele bude mateřská škola Loukovec, v době vánočních prázdnin,  uzavřena, a to od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021.

Výše úplat školného ve školním roce 2020/2021:

Mateřská škola

Školní družina


Do mateřské školy budu potřebovat...


Informace ke stravování - celoroční docházka


Naše škola je zapojena do projektu Šablony II
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky