Znaky školní zralosti - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Znaky školní zralosti

Základní škola
Znaky školní zralosti
Hlavními znaky školní zralosti jsou zralost tělesná, duševní a sociální.
1. Tělesná zralost

Fyzickou zralost dítěte posuzuje pediatr, vyjadřují se k ní rodiče a učitelky mateřské školy. Posuzují se především věk dítěte, jeho výška a váha, přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky.
2. Duševní zralost

Duševní zralost zahrnuje poznávací a rozumové schopnosti. Předpokladem pro vstup do školy je dosažená úroveň zrakového a sluchového vnímání, rozumových schopností, paměti, řeči a motoriky.
Zralost zrakového vnímání
Zralost zrakové vnímání je předpokladem pro úspěšné čtení. Dítě by mělo být schopné odlišit od sebe různé tvary a základní tvary i pojmenovat (čtverec, kruh, trojúhelník) a mělo by znát tvary alespoň některých písmen a číslic.
Aktivity k procvičování zrakového vnímání:
§  rozlišování a vyhledávání stejných předmětů (např. kostek mezi kuličkami), odlišování rozdílných věcí (najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy)
§  vyhledávání rozdílů na zdánlivě stejných obrázcích
§  odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
§  skládání a rozkládání obrázků rozstříhaných na části, skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky) a puzzle.
§  procházení obrázkovými bludišti
§  vyhledání a určení místa věcí v místnosti, na obrázku i hračce.
§  vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vpravo/vlevo vzadu/vpředu/uprostřed.
Zralost sluchového rozlišování
Předpokladem pro úspěšnou výuku čtení je, aby dítě mělo poznat první písmeno ve slově.
Aktivity k procvičování zrakového vnímání:
§  rozlišování zvuků (při zavázaných očích poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.), poznávání hudebních nástrojů, přírodních zvuků
§  napodobování rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
§  hledání schovaného budíku podle zvuku
§  hádání, co zvuk vydává
§  hry na slepou bábu
§  hádání, kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na začátku - na konci?)
§   "slovní fotbal" na hlásky (hráč vymyslí slovo začínající hláskou, na kterou končilo slovo vymyšlené protihráčem)
§  vyhledání předmětů v místnosti začínajících na určitou hlásku či slabiku
§  vymýšlení slov na nějakou slabiku (KO-lo, KO-pačky, KO-loběžka, ...)
Rozumové schopnosti
Chápání světa by u budoucích prvňáčků mělo být již více realistické, fantazijní pohled by měl postupně ustupovat. Dítě by také mělo:
§  chápat jednoduché pojmy související s časem (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer) a být schopné řadit události chronologicky podle děje
§  znát roční období
§  být schopno třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší – menší; stůl - židle - postel x jablko)
§  být schopno logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle; košile a svetr ap.)
§  znát barvy i doplňkové (oranžovou, hnědou, růžovou, fialovou)
§  mít určité početní vědomosti (kolik nohou má pes, kolik je dnů v týdnu) a dovednosti (umět počítat do 10)
§  sčítat a odčítat do 5 (přidávat a ubírat z množství věcí)
§  zvládnout ukázat správný počet na prstech či vybrat z hromádky předmětů požadovaný počet
Paměť
Paměť dítěte před vstupem do školy se stává trvalejší a záměrnější, i když je spíše mechanická než logická.  Dítě by mělo:
§  být schopné zapamatovat si větu o osmi slovech a doslova ji zopakovat
§  udělat podle tří najednou vydaných pokynů danou věc provést (například "Jdi do kuchyně, vezmi tam hrneček a přines mi ho.")
§  umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky
Řeč
Školsky zralé dítě by mělo:
§  správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř
§  v krátkosti (6 - 7 větami) plynule vyprávět o rodině, zájmech či trávení volného času
§  mít bohatou slovní zásobu a zvládat i gramatické jevy řeči - správně skloňovat podstatná jména, a časovat slovesa
§  skládat slova ve větě ve správném pořadí

Grafomotorika
Předpokladem pro rozvoj psaní je dobrá grafomotorika. Nutné jsou zejména:
§  správný a fixovaný úchop tužky
§  vybarvování ploch bez přetahování, nedotažení či odbytí jen vyčmáráním
§  schopnost napodobit geometrické tvary
schopnost správně zobrazovat figurální kresbu, která by měla být bohatá na detaily, propracovaná, ve správných proporcích (postava, oči, uši, 5 prstů)

3. Sociální a citová zralost


Úspěch ve škole je též podmíněn určitou duševní vyspělostí, samostatností, emocionální stabilitou, odolností a schopností přijmout i případný neúspěch. Školsky zralé dítě by mělo:
§  být schopné velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov a bez přítomnosti rodičů
§  přijmout místo rodičů jako autoritu učitele
§  vykat dospělým, pozdravit při setkání, poprosit při žádosti o věc / pomoc, poděkovat
§  umět se obléknout bez cizí pomoci, obout si boty a zavázat tkaničky na kličku
§  být schopné se podřídit formě práce ve skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině
§  mýt osvojené hygienických návyky (jít samo na WC, umýt si ruce, ráno a večer si vyčistit zuby, večer se samo vykoupat)
§  nereagovat  na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem
§  rozhořčení ventilovat spíše slovními výlevy než záchvaty vzteku nebo tělesným násilím.
Pracovní zralost
Velmi důležitou otázkou je úroveň pracovní zralosti, která souvisí s motivací. Ačkoli zájem o hru stále ještě přetrvává, dítě by současně mělo:
§  projevovat  zájem o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských časopisech)
§  být schopné pracovat na nějakém úkolu delší dobu, i když je úkol relativně nezajímavá
§  být schopné dokončit úkol, který si samo dalo: obrázek, hrad z písku, stavebnici
Rodiče by měli dítě naučit večer si připravit věci na následující den, sbalit tašku, ráno jít do školy, psát úkoly, udržovat si pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. V 1. třídě by ještě rodiče měli dítěti tašku kontrolovat.
Návrat na obsah