ŠVP - Základní škola a Mateřská škola Loukovec

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

ŠVP

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Loukovec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
pro základní vzdělávání
        

  „Š K O L A     P O H O D Y“
  
                  Základní škola a Mateřská škola Loukovec
                           Loukovec 90, Loukov, 294 11
                                                 Platnost dokumentu: od 3. 9. 2007
                                       Č.j.: 2537/2007


Podpis ředitele školy        otisk razítka

1. Identifikační údaje

Název školního vzdělávacího programu:
„Škola pohody“
Adresa školy:
Loukovec 90, Loukov  294 11
Ředitelka školy:
Mgr. Lenka Kolocová
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Lenka Kolocová
Kontakty:
telefon:326 789004
web: www.zsloukovec.cz
e-mail: zs@zsloukovec.cz
IČ: 71005901          RED-IZO: 600 049 337
Zřizovatel školy: Obecní úřad Loukovec

2. Charakteristika školy
2.1  Základní údaje, velikost a úplnost školy
  Základní škola Loukovec je dvoutřídní škola s 1. – 5. ročníkem.
Součástí školy je:
- základní škola         -   IZO :   108 022 439   - se stanovenou kapacitou 35 žáků,
- školní družina          -   IZO :  113 600 437   - se stanovenou kapacitou 25 žáků,
- mateřská škola        -   IZO :   107 514 451   - se stanovenou kapacitou 26 dětí,
- školní jídelna.         -   IZO :   102 802 262   - se stanovenou kapacitou 60 jídel
Škola byla založena 2. 9. 1991. Jejím zřizovatelem je Obec Loukovec.

2.2  Vybavení školy
  Škola má 2 učebny, šatnu, tělocvičnu, kabinet, jídelnu, umývárnu, odpovídající WC, ředitelnu, sborovnu, zahradu s potřebným vybavením  pro TV ( stůl na stolní tenis, doskočiště pro skok daleký,  šplhadlo,  průlezky ), pozemek pro pěstitelské práce, využívá hřiště TJ Sokol,
žákovskou a učitelskou knihovnu.
Škola je vybavena  barevným televizorem, CD přehrávačem, videorekordérem, DVD přehrávačem, pěti počítači s přístupem na internet.
Nezbytným materiálním zázemím jsou také kvalitní učební pomůcky, didaktická a výpočetní technika a další zázemí, které umožňuje efektivní vyučování, vede k tvořivosti žáků a stimulaci jejich aktivity. Školu obklopuje velká zahrada, kterou žáci pod dohledem pedagogických pracovníků využívají k relaxaci i učení.
2.3  Pedagogický sbor
 Pedagogický sbor tvoří dvě učitelky a vychovatelka. Dohromady tvoří profesně  i lidsky kvalitní tým pedagogických pracovníků, který je připraven spolupracovat a realizovat výchovně vzdělávací cíle školy. Učitelé nepracuje  formálně, ale nesou zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu a naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě. Navzájem spolupracují a pro žáky i jejich rodiče se stávají poradcem a důvěrníkem při řešení všech problémů souvisejících s výukou a výchovou.Všichni pedagogové se průběžně vzdělávají ve svém oboru, ale také se dle možností školy účastní společného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy, pracovních porad i mimoškolních akcí pořádaných školou.
2.4  Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
 Škola dlouhodobě spolupracuje s obcí a s  místními organizacemi, např, Sokol, Hasiči a má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi . Jejím cílem je postupné rozšiřování svých aktivit nejen jako nabídka pro své žáky, ale i ostatní obyvatele regionu (vánoční a velikonoční jarmark, divadelní představení, sportovní akce).
Uvědomujeme si nezbytnost jednoty výchovně vzdělávacího procesu žáka. Rodiče vnímáme jako plnohodnotné partnery ve výchově žáků a ceníme si jejich aktivity v tomto směru. Rodiče se mohou po dohodě s vyučujícím zúčastnit vyučování. Do života školy se mohou zapojit také účastí na mnoha plánovaných akcích školy, volnočasových aktivitách organizovaných školou.
Rodiče jsou o průběhu vzdělávání žáků informováni průběžně písemnou formou    
/ žákovské knížky / a  na třídních schůzkách nebo pravidelných konzultacích.
                                                                        
2.5  Charakteristika žáků
ZŠ Loukovec navštěvují žáci z místa a okolních obcí. Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z žáků. Pozitivně působí také spolupráce žáků z různých ročníků, což společně s dalšími prvky výchovného procesu působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů.

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu  
Základní škola a Mateřská škola Loukovec je škola venkovská, zaměřená především na vytváření pohodového školního prostředí a na individuální přístup ke každému žákovi.
Základní vzdělávání je v našich podmínkách neodmyslitelnou součástí života společnosti. Je proto nezbytné, aby reflektovalo změny probíhající ve společnosti, změny, které se dotýkají každého z nás. Chceme tvořit školu inovativní, školu nakloněnou změnám, která vybaví žáky dostatečnými kompetencemi. Vědomí vlastní autonomie a z toho plynoucí zodpovědnost za průběh svého učení je dalším předpokladem, na nějž je vázáno získávání klíčových kompetencí. Naším úkolem je proto vychovat žáky, kteří učení budou chápat jako výzvu a budou připraveni a schopni učit se celý život. Vedeme žáky k tomu, aby dobře porozuměli sami sobě i světu kolem sebe. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby žáci nepřijímali jen hotové informace, ale osvojili si způsoby řešení problému.
Ve škole jsou realizovány krátkodobé i dlouhodobé projekty. Většina z nich je realizována na úrovni jednotlivých ročníků. Mnoho projektů však probíhá celoškolně nebo spojením několika tříd. Žáci pracují v projektech většinou ve výuce, mnohdy však také v případě jejich zájmu v době odpoledních zájmových aktivit (např. vydávání školního časopisu) nebo prázdnin (např. dílny k přípravě  jarmarku).
Cílem školy je rozpoznat možnosti, vlohy a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe a svět. . Svět chápeme ve smyslu učení o globální výchově jako mnohovrstevný a nejednoznačný systém, v němž by se žáci měli umět orientovat a aktivně spolupůsobit při jeho dalším pozitivním rozvoji. Škola proto reflektuje propojenost světa (/lokální - globální ), časovou dynamiku (minulost - budoucnost) a v souvislosti s poznáním sebe sama provázanost problémů.
3.1 Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu
 Školní vzdělávací program „Škola pohody“ navazuje na koncepci vzdělávání, která byla realizována do června roku 2007. Výchovu a vzdělání chápeme jako živý proces působící na žáky přímo, proces, který formuje jejich postoje prožitou zkušeností. Hlavní důraz ve vzdělávací práci klade  škola na aktivní zapojení žáka do výuky a rozvíjení kladného vztahu žáka k sobě i druhým, na tvořivost, učení prožitkem, kooperativní přístup (oproti klasičtějšímu soutěživému typu). V souladu s celonárodní koncepcí vzdělávání usiluje škola o naplňování těchto vzdělávacích cílů:
• Umožnit žákům osvojit si strategie a motivovat je pro celoživotní učení.
• Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy.
• Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.
• Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
• Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti.
• Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě.
• Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný.
• Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
• hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.

• Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopností v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.
Nezbytným předpokladem pro naplnění těchto cílů je vytvoření motivujícího prostředí pro každého žáka, uplatňování přístupů i metod výuky podporujících tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáků, využívání diferencované výuky a dalších inovativních výchovně vzdělávacích postupů. V takto vytvořených podmínkách, s důrazem na věkovou a individuální přiměřenost a aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy, může tato škola v konkrétních podmínkách naplňovat obecně stanovené cíle pro základní vzdělávání.
Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. O podobnou proměnu školy se společně s rodiči našich žáků a odborníky z pedagogické veřejnosti snažíme již několik let. Připojujeme se ke vzdělávacím trendům v Evropě a chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.

3.2  Zaměření školy
• přírodovědná činnost – ochrana životního prostředí, poznávání nejbližšího okolí -                výpravy do Českého ráje,  pozorování změn v přírodě,    péče o koutek živé přírody, ekologie, sběr papíru
• veřejně prospěšná činnost – spolupráce s obcí, s TJ Sokol, s hasiči, veřejná         vystoupení, besídky, brigády
• ICT – vedení k využívání komunikačních a informačních technologií
• mimoškolní učení – výlety , exkurze, vycházky, mimoškolní akce, plavecký výcvik
                                                          

3.3 Klíčové kompetence
Klíčové kompetence jsou rozvíjeny ve všech oblastech, ve všech předmětech. Dovednosti, které rozvíjí klíčové kompetence jsou součástí učitelova plánování vyučovací jednotky a vychází z cílů vzdělávání definovaných v RVP.
3.3.1 Sociální a personální kompetence
1. Spolupracuje ve skupině, respektuje ostatní členy skupiny
2. Podílí se společně na vytváření pravidel ve skupině, dokáže stanovit své povinnosti
3. Dodržuje dohodnutá pravidla
4. Uvědomuje si svá práva a povinnosti
5. Podílí se na utváření příznivé atmosféry ve skupině, přispívá k upevňování mezilidských vztahů
K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:
• zadáváme úkoly vhodné k řešení ve skupině
• předkládáme různé varianty řešení úkol
• umožňujeme žákům navrhovat různé varianty řešení úkolů
• přidělujeme nebo nabízíme žákům různé role
• umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
• vyzdvihujeme kladný přístup k práci
• umožňujeme žákům vzájemně si sdělovat své pocity a názory
• upozorňujeme na dodržování pravidel
• ovlivňujeme žáky kladnými příklady
• nabádáme žáky ke vzájemné pomoci
• vytváříme situace, při kterých si žáci mohou pomáhat
• zadáváme úkoly, při kterých žáci efektivně spolupracují
• vybízíme k hledání vhodných argumentů
• vytváříme příležitosti pro diskusi žáků k danému úkolu
• vytváříme prostor k výměně názorů, pocitů a vzájemné spolupráci
• vedeme žáky k plánování
• vybízíme žáky ke sdělování a využívání vlastních zkušeností
• vedeme žáky k utváření vlastních názorů, závěrů
• umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle
• vedeme žáky k prodiskutování odlišných názorů

3.3.2 Komunikativní kompetence
1. Formuluje své myšlenky souvisle, uceleně, kultivovaně v logickém sledu
2. Respektuje názory jiných, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, vhodně argumentuje, rozumí sdělovaným informacím a dokáže je použít
3. Využívá  a rozumí i jiným formám než je slovní komunikace
4. Dodržuje základní pravidla komunikace ( dokáže aktivně naslouchat )

K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:
• vedeme žáky ke spisovné výslovnosti a k hledání vhodných výrazů
• vedeme žáky ke kultivovanému vystupování a jednání
• vedeme žáky k souvislému projevu
• zadáváme úkoly přiměřené věku
• umožňujeme žákům projevit svůj názor a klást otázky
• umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
• umožňujeme žákům přístup k různým druhům informačních, komunikačních technologií a obrazových materiálů
• zadáváme úkoly umožňující spolupráci žáků
• vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků

3.3.3 Občanské kompetence
1. Respektuje přesvědčení druhých, váží si jejich vnitřních hodnot a je schopen vcítění ( empatie ), odmítá útlak a hrubé zacházení
2. Uplatňuje svá práva  a plní své povinnosti v souladu se školním řádem, uvědomuje si nutnost dodržovat dohodnutá pravidla
3. Vytváří si postoje, na jejichž základě jedná, upevňuje si vštípené základy morálky, rozpozná špatné modely jednání
4. Ctí a respektuje naše kulturní a historické tradice, aktivně se zapojuje do společenského a kulturního dění
K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:
• umožňujeme žákům, aby si vzájemně sdělovali své pocity a názory
• podporujeme pozitivní projevy chování a jednání
• vedeme žáky k toleranci individuálních odlišností
• navozujeme modelové situace
• vyžadujeme dodržování pravidel, společenských norem a zákonů
• vedeme žáky k odmítání násilí a bezpráví
• umožňujeme žákům spoluvytvářet pravidla
• nacvičujeme řešení různých situací
• zařazujeme autentické vyučování ( besedy, exkurze…)
• zapojujeme žáky do školních akcí podle jejich individuálních schopností
• vedeme žáky k myšlení v globálních souvislostech

3.3.4 Pracovní kompetence
1. Dodržuje pravidla bezpečnosti práce, používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
2. Žák získá pozitivní vztah k práci, váží si práce druhých
3. Zodpovídá za svoji práci a dokáže ji hodnotit sobě i druhým

K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:

• vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, techniky, vybavení
• připravujeme pro žáky situace, činnosti, při kterých si mohou vybrat ( nástroje, pomůcky, materiál )
• důsledně vyžadujeme dodržování pravidel
• vytváříme pro žáky různé pracovní podmínky
• umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
• vedeme žáky ke kritickému i sebekritickému hodnocení prací z různých hledisek
• vedeme žáky cíleně k poskytnutí první pomoci
• vedeme žáky k posouzení rizik, která mohou vzniknout při práci
• vedeme žáky ke třídění odpadu
• vedeme žáky k odpovědnosti za své jednání a ochraně kulturních a společenských hodnot
• vedeme žáky k plánování úkolů a postupů
• zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
• umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
• zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
• sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok
• vedeme žáky k sebepoznání a k sebehodnocení
• připravujeme a zařazujeme různé projekty pro žáky
                                                      
3.3.5  Kompetence k učení
1. Využívá vhodné způsoby , metody a strategie pro efektivní učení
2. Vyhledává a třídí informace, učí se pracovat s informacemi a dokáže je zaznamenat a využít k dalšímu učení
3. Učí se cíleně a smysluplně, má pozitivní vztah k učení
4. Samostatně pozoruje a experimentuje
5. Aktivně vstupuje do výuky, dokáže předávat informace, vytváří vlastní portfolio a následně s ním pracuje, dokáže pracovat s chybou vlastní i druhých
K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:
• nabízíme podněty k získávání informací
• klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úkoly či úlohy rozvíjející tvořivost
• seznamujeme žáky s možnostmi různých postupů
• zařazujeme metody, při kterých žáci sami docházejí k řešení a závěrům
• umožňujeme žákům získávat nové zdroje informací s využitím veškeré dostupné techniky
• podporujeme iniciativu žáků
• umožňujeme žákům prezentovat výsledky své práce
• při zadávání úkolů vycházíme ze situací z praktického života
• učíme žáky analyzovat situace
• zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů
• učíme žáky hledat souvislosti mezi jevy
• umožňujeme žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení
• vytváříme žákům podmínky k pozorování
• umožňujeme žákům hodnotit úspěšnost dosažení cíle
• učíme žáky vyjadřovat své názory
• pracujeme s chybou jako s vodítkem ke správnému řešení
• vybízíme žáky k formulování a kladení otázek
• motivujeme k úspěšnému zvládnutí úkolu
• vedeme žáky k tomu, aby si sami plánovali úkoly a postupy
• vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení
• řídíme a usměrňujeme diskusi                                                                                                                                                                                                                       

3.3.6  Kompetence k řešení problému
1.  Rozpozná, pochopí a  pojmenuje problém, zaujme k němu postoj
2.  Kriticky myslí, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí  a výsledky svých činů umí       
    zhodnotit a obhájit
3.  Vyhledává informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti   k objevování různých variant řešení a nenechá se odradit případným nezdarem
4. Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, uplatňuje základní myšlenkové operace (srovnávání, třídění, analýza, syntéza, zobecňování)
K naplňování těchto kompetencí volíme zejména tyto postupy:
• Zadáváme problémové úkoly
• Vedeme žáky k logickému postupu řešení problému
• Naznačujeme různé cesty k řešení problému, vedeme žáka k tomu, aby poznal nejvhodnější
• Diskutujeme s žáky o výhodách a nevýhodách jednotlivých způsobů řešení
• Dáváme prostor k vlastnímu hledání informací, jejich zdrojů
• Nabízíme ke srovnání a hodnocení různé varianty řešení
• Nesprávné postupy neshazujeme ani neodsuzujeme , ale využíváme je k práci s chybou
• Hodnotíme získané výsledky

3.4  Průřezová témata
          Průřezová témata v sobě zahrnují všechny klíčové kompetence, jsou povinnou součástí ŠVP a jsou zařazena formou projektů, integrací tématických okruhů do vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Všechny tyto formy jsou kombinovány. Okruhy průřezových témat jsou zahrnuty v tématických plánech jednotlivých předmětů. Jednotlivé projekty jsou součástí ročního plánu. V projektových dnech si žáci prakticky ověří vědomosti z tématických okruhů průřezových témat. V přehledu jsou uvedeny pouze projekty, které jsou každoročně zařazeny do ročního plánu.


1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - OSV
OSV  rozvíjí  osobnost žáka v rámci sociálních vztahů ve školním kolektivu.
Škola připravuje žáka na zvládání různých situací v každodenním životě. Vede žáky k porozumění sobě samému, rozvíjí komunikaci, sebevyjádření, zdravé sebevědomí, kooperaci a  zvládání konfliktů a předcházení stresových situací.Ovlivňuje  a vytváří  postoje a mravní hodnoty žáků.
2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA – VDO
Úkolem VDO je naučit žáky žít ve společnosti, dodržovat její pravidla. Vychovává je k toleranci, vzájemnému respektu, spolupráci a dialogu. Učí je žít v demokratické společnosti.
3. VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - EGS
Cílem EGS je naučit žáky porozumět různým kulturám, učí je vzájemné toleranci k různým národnostním etnikům. Vede žáky k uvědomění si, že naše chování a jednání má dopad nejen na ně samé, ale na celou společnost.
4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV
MKV umožňuje poznat vlastní kulturní kořeny a vede je k respektování zvláštností odlišných kultur a udržování tolerantních vztahů. Učí je spolupráci s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní, sociální nebo náboženskou příslušnost.
5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA - EV
EV vychovává žáky k ochraně přírody, seznamuje je s negativními důsledky zásahů člověka do přírody a způsoby ochrany. Vytváří v nich lásku k přírodě.
6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MV
MV učí žáky získávat, zpracovávat, vyhodnocovat informace z různých médií. Objasňuje fungování a vliv médií ve společnosti, jejich role v každodenním životě.

.4.1 Tabulky průřezových témat
Tabulky  průřezových témat
Tabulky průřezových témat(PT) ukazují jejich provázanost na očekávané výstupy předmětů. V kolonce „Průřezová témata“ je zaznamenán odkaz na příslušný okruh průřezového
tématu.
1. OSV Osobnostní a sociální výchova - osobnost
1.1 osobnostní rozvoj
1.1.1 rozvoj schopností poznávání
1.1.2 sebepoznání a sebepojetí
1.1.3 seberegulace a sebeorganizace
1.1.4 psychohygiena
1.1.5 kreativita
1.2 sociální rozvoj
1.2.1 poznávání lidí
1.2.2 mezilidské vztahy
1.2.3 komunikace
1.2.4 kooperace a kompetice
1.3 morální rozvoj
1.3.1 řešení problémů a rozhodovací dovednosti
1.3.2 hodnoty, postoje, praktická etika
2. VDO Výchova demokratického občana - demokracie
2.1 občanská společnost a škola
2.2 občan, občanská společnost a stát

2.3 formy participace občanů v politickém životě
2.4 principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
3. EGS Výchova v evropských a globálních souvislostech - globální Evropa
3.1 Evropa a svět nás zajímá
3.2 objevujeme Evropu a svět
3.3 jsme Evropané
4. MKV Multikulturní výchova - přátelská škola
4.1 kulturní diference
4.2 lidské vztahy
4.3 etnický původ
4.4 multikulturalita
4.5 princip sociálního smíru a solidarity
5. EV Enviromentální výchova - neničitel přírody
5.1 ekosystémy
5.2 základní podmínky života
5.3 lidské aktivity a problémy životního prostředí
5.4 vztah člověka k prostředí
6. MDV Mediální výchova – média
6.1 okruhy receptivních činností
6.1.1 kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
6.1.2 interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
6.1.3 stavba mediálních sdělení
6.1.4 vnímání autora mediálních sdělení
6.1.5 fungování a vliv médií ve společnosti
6.2 okruhy produktivních činností
6.2.1 tvorba mediálního sdělení
6.2.2 práce v realizačním týmu


Průřezová témata  
Osobnostní a sociální výchova  Bezpečná cesta do školy, Malý cyklista
Výchova demokratického občana Obec pro všechny
Výchova k myšlení v evropských a
globálních souvislostech
Multikulturní výchova Vánoce, Velikonoce
Environmentální výchova Den Země
Mediální výchova Měsíc knihyOrganizace výuky
Výuka se řídí rozvrhem hodin,na základě probíraného učiva je možné rozvrh upravit tak, aby projekty byly efektivně realizovatelné. Nesmí být překročeny hygienické limity a zákonné normy. Učitel vyučování organizuje tak, aby byli aktivně zapojeni všichni žáci, volí nejefektivnější formy práce. Respektuje individuální potřeby, talent, temperament, styl učení a další individuální zvláštnosti.3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  uskutečňujeme s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku v základní škole.
Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů.
Speciální vzdělávání poskytujeme žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost je důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání.
Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením  zajišťujeme formou individuální  integrace .
Žáky se zdravotním postižením  vzděláváme, pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a podmínkám a možnostem školy.


Žáci se specifickými poruchami učení
Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny a se souhlasem zákonných zástupců jsou pak tyto děti individuálně integrovány nebo zařazovány do další péče.Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické  nápravy (formou kroužku)  se souhlasem a za spolupráce rodičů.
V případě integrace žáka je vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, termín reedukační péče, jméno vyučujících, kteří budou s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.
Na základě doporučení PPP, SPC je možné vzdělávat žáka v určitém předmětu  v  jiném  postupném ročníku.


Žáci sociálně znevýhodnění tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí (sociálního, kulturního nebo jazykového), jsou to děti z různých u nás žijících menšin. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Z toho vychází nezbytná nutnost věnovat jim specifickou péči. Příznačné pro většinu příslušníků menšin a etnik je nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Je tedy nutné věnovat pozornost osvojení si českého jazyka.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uskutečňujeme s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku v základní škole.

3.7  Školní družina
Školní družina pracuje podle svého Programu školní družiny, který je přílohou tohoto ŠVP. Program ŠD navazuje na rozvoj klíčových kompetencí průřezových témat a výstupy jednotlivých předmětů.

                                                                                                                                                                                                                     4. Učební plán
1. stupeň 1. – 5. ročník
Vzdělávací oblasti  Předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Součet
Jazyk a jazyková komunikace 54 Český jazyk a lit. 9 10 8 8 7 42
 Cizí jazyk (Aj) - - 3 3 3 9
Matematika a její aplikace 24 Matematika 4 5 5 5 5 24
Informační a komunikační technologie 1 Informatika - - - - 1 1
Člověk
a jeho svět 12 Prvouka 2 2 3 - - 7
 Vlastivěda - - - 2 2 4
 Přírodověda - - - 2 2 4
Umění
a kultura 12 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
 Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk
a zdraví 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
Člověk
a svět práce 5 Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5
Celkem povinně hodin 20 22 24 26 26 118
               
                                                                                
Poznámky  k učebnímu plánu
Disponibilní časová dotace je vymezena pro 1. stupeň základního vzdělávání v rozsahu 14 hodin.
Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita k posílení časové dotace jednotlivých předmětů nad rámec vymezené minimální časové dotace daných předmětů;
předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník disponibilní hodiny
Český jazyk      9      10      8       8      7               7
Matematika      4        5      5       5      5               4
Člověk a jeho svět      2       2      3       4      4               3
Součástí vyučovacího předmětu Český jazyk na 1.stupni je psaní a realizuje se zpravidla v menších časových celcích, než je vyučovací hodina
Vyučovací předmět Informatika v 5.roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.
Výchovy ke zdraví na 1. stupni je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Součástí vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova je tematický okruh Zdravotní tělesná výchova, jehož prvky jsou preventivně využívány v hodinách Tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávány žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení.
Tematické okruhy v předmětu Praktické činnosti  ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 1.stupni jsou všechny povinné.
V 1.- 5. postupném ročníku je učivo rozděleno do těchto tématických celků:
1. Práce s drobným materiálem
2. Konstrukční činnosti
3. Pěstitelské práce
4. Příprava pokrmů
Do tématu práce s drobným materiálem zařazujeme také práci s papírem a kartonem, práci s textilem,modelovací hmotou a téma lidové zvyky a řemesla.
Vzhledem k zaměření školy byly posíleny hodiny prvouky ve 3. roč. a hodiny přírodovědy ve  4. roč. Předmět Dopravní výchova vychází z oboru Člověk a jeho svět a Tělesná výchova. V 1. – 3. roč. je integrován do předmětu prvouka a tělesná výchova a ve 4. – 5. roč. do předmětu tělesná výchova.
Průřezová témata tvoří povinnou součást ŠVP, ale nemusí být obsažena v každém ročníku. V ŠVP jsou zařazena jako projekty (viz charakteristika ŠVP).
Výuka je realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou projektů a exkurzí.5. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy
5.1 Hodnocení žáků
Úroveň řízení školy pedagogické rady, spolupráce se školskou radou, vyhodnocování pozitiv a negativ v období pedagogických rad
Mapování realizace ŠVP
pozorování, ankety, hospitace, vnější evaluace průběžně
Klima školy spolupráce s rodiči, jednání pedagogických rad v období pedagogických rad
Začleňování a podpora žáků hospitace, podpora vzájemné komunikace učitelů a vychovatelky průběžně
Podpora dosahování vzdělávacích cílů prezentace žákovské práce, hospitace v období pedagogických rad
Začleňování a podpora žáků hospitace, rozhovor průběžně
Rozvoj strategií učení hospitace průběžně
Rozvoj osobnostních a sociálních způsobilostí řízený rozhovor s učiteli a žáky, hospitace průběžně
Rozvoj praktických návyků a dovedností hospitace, rozhovor průběžně
Projevy strategií učení hospitace, žákovské práce průběžně
Projevy osobnostní a sociální způsobilosti rozhovor průběžně
Projevy praktických návyků a dovedností hospitace, pozorování průběžně
Dosahování vzdělávacích cílů rozhovor, hospitace, rozbor žákovských sebehodnotících a hodnotících výroků průběžně
Testování žáků – ve složce dovedností a znalostí zadávání srovnávacích testů dle sledovaných jevů
Vztah rodičů ke škole spolupráce se školskou radou a zřizovatelem období pedagogických rad a jednání ŠR
Pravidla pro hodnocení jsou zpracována v samostatné normě, jsou součástí Řádu školy. Jsou závazná pro všechny pedagogické pracovníky. Hodnocení je prováděno systematicky po celý rok, pro záznam slouží i žákovské knížky.
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení.
5.2 Vlastní hodnocení školy
Oblasti autoevaluace         Nástroje autoevaluace      Časové rozvržení


Závěry z prováděné evaluace jsou předkládány na pedagogických radách a stávají se součástí vlastního hodnocení školy , které je prováděno 1x za dva roky.

6. Učební osnovy
Učební osnovy jsou rozpracovány do ročníkových výstupů a jsou seřazeny v následujícím pořadí:
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Přírodovědě
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Pracovní činnosti

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky